the guangzhou skyline (guangzhou is the capital city of guangdong) the guangzhou skyline (guangzhou is the capital city of guangdong)